"สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม"

Please wait for Loading...

จองทันที!

นโยบายคุกกี้

เนื่องจาก บริษัท ไร่เลย์ อีโค่ ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล จากการใช้บริการเว็บไซต์ ทางการของ บริษัทฯ (https://www.railayecotour.com) และ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่บริษัท ได้รับนั้นจะถูกนำไปใช้ตรงตามความ ประสงค์ของท่าน และถูกต้องตามกฎหมายบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายด้านการบริหารจัดการความ เป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อ กำหนดหลักเกณฑ์การรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ หรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้มี ความมั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือบริษัทฯ จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทให้ท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

นโยบายคุ๊กกี้
บริษัทฯ
บริษัท ไร่เลย์ อีโค่ ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล, อีเมล, ไอดีไลน์ และเบอร์โทรศัพท์
ผู้ใช้บริการ
หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ทางการของ บริษัทฯ (https://www.railayecotour.com) หรือใช้บริการอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทฯ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ซึ่งเป็นผู้เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ทางการของ บริษัทฯ (https://www.railayecotour.com) หรือใช้บริการอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทฯ