"สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม"

Please wait for Loading...

จองทันที!

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องจาก บริษัท ไร่เลย์ อีโค่ ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล จากการใช้บริการเว็บไซต์ ทางการของ บริษัทฯ (https://www.railayecotour.com) และ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่บริษัท ได้รับนั้นจะถูกนำไปใช้ตรงตามความ ประสงค์ของท่าน และถูกต้องตามกฎหมายบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายด้านการบริหารจัดการความ เป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อ กำหนดหลักเกณฑ์การรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ หรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้มี ความมั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือบริษัทฯ จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทให้ท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

นิยาม
บริษัทฯ
บริษัท ไร่เลย์ อีโค่ ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล, อีเมล, ไอดีไลน์ และเบอร์โทรศัพท์
ผู้ใช้บริการ
หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ทางการของ บริษัทฯ (https://www.railayecotour.com) หรือใช้บริการอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทฯ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ซึ่งเป็นผู้เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ทางการของ บริษัทฯ (https://www.railayecotour.com) หรือใช้บริการอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทฯ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่

- ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ไอดีไลน์
- ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ อาทิ IP address, MAC address, Cookie ID
- ข้อมูลบันทึกต่าง ๆ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล อาทิ Log file, ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์
- ข้อมูลที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในอินเตอร์เน็ต

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 1 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน โดยตรง โดยบริษัทจะเก็บรวมรวมข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านจากขั้น ตอนการให้ บริการดังนี้

- จากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของบริษัทผ่าน browser’s cookies ของท่าน
- จากการที่ท่านติดต่อกับบริษัทตาม ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ระหว่างบริษัท กับท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของบริษัทไซม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำกัด
- เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอใช้ บริการของท่าน
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท
- เพื่อการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ การบริการ การควบคุมคุณภาพ ของการให้บริการหรือการดูแลลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
- เพื่อเป็นการจัดการเกี่ยวกับการบริการ หลังการขาย เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุด
- เพื่อการจัดทำการบริการทางดิจิทัล
- เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการ ตลาดและการวิจัยตลาด

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มา ของข้อมูลแล้ว บริษัทจะดำเนินการดังนี้ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง จำกัด

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการด้วยวิธีการตามกฎหมายและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลเท่าที่ จำเป็นสำหรับการให้บริการทางอิเล็กทรอ นิกส์ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยจะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ก่อนทำการเก็บรวบ รวม เว้นแต่เป็น กรณีที่กฎหมายกำหนด และ/หรือในกรณีตามที่กำหนดไว้ใน นโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูล เหล่านั้นไว้เป็นความลับ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ท่านได้รับ บริการที่ดี บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปรับปรุงบริการ ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อพัฒนามาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการ บริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน กิจกรรมที่มีแนวโน้มในการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลง เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึง เพื่อติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่อง ทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล หรือสำรวจ ความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของ บริษัทตามที่จำเป็น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น หรืออำนวยความสะดวก อื่นใดแก่ท่านได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องเพื่อให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์ ได้สำเร็จลุล่วง โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และ มิให้ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคล นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของ การเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

- เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วน บุคคล และการขอความยินยอมไม่อาจ กระทำได้ในเวลานั้น
- เป็นไปเพื่อประโยชน์กับชีวิต สุขภาพ หรือ ความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ใช้บริการ ท่านอื่น
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท
- เพื่อการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ การบริการ การควบคุมคุณภาพของการ ให้บริการหรือการดูแลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
- เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของ พนักงานสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ของศาล
- เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
ทั้งนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตามที่ระบุด้านล่างนี้

- ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร ของบริษัทที่การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- พันธมิตรของกลุ่มบริษัท
- ที่ปรึกษาวิชาชีพต่าง ๆ ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจ สอบภายนอก
- ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่บริษัท ได้แก่
- ผู้ให้บริการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงผู้ให้ บริการคลาวด์
- ผู้ให้บริการทางการตลาด ซึ่งรวมถึงผู้ให้ บริการในการจัดทำข้อมูลและสถิติด้วย
- ผู้ให้บริการงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร
- ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ และเครือข่ายชำระเงิน
- ผู้ให้บริการยืนยันตัวตนต่าง ๆ
- ผู้ให้บริการติดตามหนี้
- ผู้ให้บริการตรวจสภาพทรัพย์สิน
- ตัวแทนรับชำระเงิน
- สถาบันการเงินและบุคลากรภายนอก อื่นที่บริษัทใช้บริการเพื่อการให้บริการ แก่ท่าน
- บุคคลอื่นใดที่กฎหมายกำหนด ในกรณี ที่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำสั่งของหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มี หน้าที่กำกับดูแล หรือคำสั่ง ของหน่วยงานตุลาการให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจำเป็นต้องเปิด เผยข้อมูลส่วน บุคคลดังกล่าว
- ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่จากบริษัท ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะโอนสิทธิ และ หน้าที่ของบริษัทนั้น รวมถึงการโอนกิจกรรม บางส่วน หรือทั้งหมด การควบรวมกิจการ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้น บริษัท บริษัทนั้น จำเป็นจะต้องเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านให้แก่ผู้รับโอน (รวมถึงผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้รับ โอน) โดยสิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนใน ส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะ เป็นไปตามนโยบายฯ ฉบับนี้ด้วย

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร และ/หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- จัดเก็บ ณ สถานที่ที่มีการจำกัดสิทธิการเข้าถึง/ เก็บไว้ใน Server / เก็บไว้บน Cloud ที่เป็นผู้ให้บริการของบริษัท
- ระยะเวลาเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้า หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้อง เก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลัง จากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดเป็น ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อ หมดความจำเป็นหรือสิ้นสุด ระยะเวลาดังกล่าว

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้วิธีการเข้ารหัสและ/หรือ ความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว รวมถึงใช้มาตรการเชิงบริหารจัดการที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทได้จำกัดสิทธิในการเข้าถึง หรือเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงบุคลากรของบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการใช้บริการจากบุคคลและ/หรือนิติบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินการในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความลับของข้อมูล และอาจถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ สิทธิการให้ความยินยอม

ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บริษัทร้องขอ และยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ก็ได้ เพียงแต่ท่านต้องรับทราบว่า การให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ หรือการไม่ให้ความยินยอม ในการ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลดังกล่าวอาจทำให้ท่านถูกจำกัดสิทธิการใช้บริการบางอย่างของบริษัท หรือส่งผล ให้บริษัท ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้เลย หากข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท โดยการถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านต่อไปได้

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือขอให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่ เจ้าของข้อมูลเองหรือผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (หากข้อมูลดังกล่าว อยู่ในรูปแบบที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้) รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านหากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูก ต้อง

ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือเพิ่ม เติม ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด ความเข้าใจผิด

สิทธิในการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ สามารถใช้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ หากท่านเพิกถอนหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือเมื่อ ไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลตาม วัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้หรือเมื่อบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวได้ หาก บริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จ จริง หรือตรวจสอบคำคัดค้านของท่าน นอกจากนี้ในกรณีที่ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจขอให้ บริษัทระงับการใช้ข้อมูลดัง กล่าวแทนการลบหรือการทำลายก็ได้

สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุม ข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุ บางประการได้

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลนั้นบริษัท จัดเก็บโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของ บริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO ของบริษัทได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอ ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ตามช่องทาง การติดต่อดังนี้

บริษัท ไร่เลย์ อีโค่ ทัวร์ จำกัด

โทรศัพท์ : 099-1452-544 Website: https://www.railayecotour.com

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการ พิจารณาตามคําร้องของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคําร้องขอดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้า ของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมาย กำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคล ถูกทำให้ไม่ปรากฏ ชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะ อันสามารถระบุตัวของเจ้าของข้อมูลส่วน บุคคลได้อีก