"สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม"

Please wait for Loading...

จองทันที!

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

เนื่องจาก บริษัท ไร่เลย์ อีโค่ ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล จากการใช้บริการเว็บไซต์ ทางการของ บริษัทฯ (https://www.railayecotour.com) และ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่บริษัท ได้รับนั้นจะถูกนำไปใช้ตรงตามความ ประสงค์ของท่าน และถูกต้องตามกฎหมายบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายด้านการบริหารจัดการความ เป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อ กำหนดหลักเกณฑ์การรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ หรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้มี ความมั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือบริษัทฯ จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทให้ท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่

- ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ไอดีไลน์
- ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ อาทิ IP address, MAC address, Cookie ID
- ข้อมูลบันทึกต่าง ๆ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล อาทิ Log file, ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์
- ข้อมูลที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในอินเตอร์เน็ต